Banner top

Polskie urządzenia poleciały w kosmos razem z chińskim modułem orbitalnym

Dnia 15. 09.2016 aparatura POLAR została wyniesiona na orbitę na pokładzie chińskiego modułu orbitalnego Tiangong-2 (TG-2).

Informacje o zdarzeniu podała Polska Agencja Prasowa na stronach seriwsu Nauka w Polsce:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411180,polskie-urzadzenia-polecialy-w-kosmos-razem-z-chinskim-modulem-orbitalnym.html

Urzą­dze­nia, w któ­rych bu­do­wie po­ma­ga­li Po­la­cy, przy­czy­nią się do bliż­sze­go po­zna­nia na­tu­ry jed­nych z naj­po­tęż­niej­szych wy­buchów we Wszech­świe­cie – rozbłysków gamma – badając ich po­laryzację pro­mie­nio­wa­nia gam­ma. Wy­sła­nie w ko­smos de­tek­to­ra POLAR jest jed­nym z efek­tów współ­pra­cy pol­sko-szwaj­car­skiej.

Kilka dni później zostały odebrane dane z obserwacji pierwszych trzech rozbłysków gamma.

Tadeusz Batsch i Dominik Rybka (fot. M. Zięba/OPI PIB)

Tadeusz Batsch i Dominik Rybka (fot. M. Zięba/OPI PIB)